Mamiya / Schneider / PhaseOne in Barcelona

Mamiya in Barcelona

empty105-210mm/4.5 AF45,–
empty110 mm75,–
empty127 mm/4.790,–
empty140 mm75,–
empty150 mm/3.5 AF55,–
empty210 mm/4.0 AF44,–
empty28 mm/4.5 AF70,–
empty35 mm/2.8 AF65,–
empty35 mm/3.5 AF65,–
empty50 mm75,–
empty55-110mm/4.5 AF45,–
empty65 mm75,–
empty75 mm/5.698,–

PhaseOne in Barcelona

empty120mm/4.0 AF Macro45,–
emptyAF 28 mm/4.560,–
emptyAF 35 mm/3.556,–

Schneider in Barcelona

empty110 mm/2.8 LS70,–
empty120 mm / 5.6 AF LS55,–
empty150 mm/3.5 AF LS70,–
empty28 mm/4.5 AF LS90,–
empty35 mm/3.5 AF LS (Blue Ring)95,–
empty40-80 mm / 4.0-5.6 AF LS90,–
empty55 mm/2.8 AF LS70,–
empty80 mm/2.8 AF LS (Blue Ring)36,–